Lenovo PowerDVD 12.0.5709.60

Lenovo PowerDVD 12.0.5709.60

CyberLink Corp. – Shareware – iOS Windows
4 Stars User Rating

Tổng quan

Lenovo PowerDVD là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi CyberLink Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.581 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo PowerDVD là 12.0.5709.60, phát hành vào ngày 26/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/11/2010.

Lenovo PowerDVD đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS/Windows.

Người sử dụng của Lenovo PowerDVD đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Lenovo PowerDVD!

Cài đặt

người sử dụng 3.581 UpdateStar có Lenovo PowerDVD cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản